Home Fraksi Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

Nama  Lengkap : IMAM SUTIONO, SH
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 13 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Ketua Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

 

Nama  Lengkap : MUHAMMAD MU’TASHIM BILLAH
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 15 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Ketua Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

 

Nama  Lengkap : MAR’ATUN SHOLIKHAH, SH
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 5 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : Sekertaris Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

 

Nama  Lengkap : MUHAMMAD ILMI ZADA
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 25 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

 

Nama  Lengkap : SULASIH NOER MAHFUDLOH
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 31 September 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera

 

Nama  Lengkap : SUKAT
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 12 Januari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera