Home Fraksi Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

Nama  Lengkap : AGUK SAHABUDDIN, ST
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 5 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Ketua Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

 

Nama  Lengkap : MASHADI
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 16 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Ketua Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

 

Nama  Lengkap : H. RASMANI, SH
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 08 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Sekertaris Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

 

Nama  Lengkap : H. MAFTUKIN, S.Kom
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 6 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

 

Nama  Lengkap : ACHMAD HUSAM
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 21 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota  Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

 

Nama  Lengkap : IMAM MUSTAKIM
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 21 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan

 

Nama  Lengkap : PREZLY DI OKTO
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 15 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan