Home Fraksi F. Nasdem Nurani Rakyat

F. Nasdem Nurani Rakyat

Nama  Lengkap : RASMANI
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 08 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPRD Kab. Tuban

 

Nama  Lengkap : EDISTA SAKTI APRILIAN
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 9 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPRD Kab. Tuban

 

Nama  Lengkap : H. NARTO, SE
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 30 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPRD Kab. Tuban

 

Nama  Lengkap : DAMI, SE
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 13 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPRD Kab. Tuban